Home Kinh tế ‘Biệt khu, biệt phủ’ tr.ái ph.ép trên vịnh Bái Tử Long: Ai tiếp tay cho s.ai ph.ạm?

‘Biệt khu, biệt phủ’ tr.ái ph.ép trên vịnh Bái Tử Long: Ai tiếp tay cho s.ai ph.ạm?

24 min read
0
0
47

TP – Mặc dù h.àng l.oạt c.ô.ng trình s.ai ph.ạm trên vịnh Bái t.ử Long đã nhiều lần được UBND huyện Vân Đồn cùng cá.c sở b.an ngành của tỉnh Quảng Ninh t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt. Tuy vậy, kh.ô.ng những kh.ô.ng chấp hành, cá.c c.á nh.ân, doanh ngh.iệp còn cố tình xây dựng thêm nhiều c.ô.ng trình v.i ph.ạm để chờ hợp thức hóa.

Cô.ng trình tâm linh được xây trên ngọn đồi cao nhất đảo nhiều lần b.ị chính quyền đình chỉ

Coi thường chính quyền?

Với diện tích gần 180ha, đảo Thẻ Vàng của ô.ng Tô Văn Chương nằm phía Đô.ng TP Cẩm Phả, cá.ch cảng Vũng Đục chừng 20 phút đi tàu cao t.ốc. Ông Chương lấy danh nghĩa làm dự á.n trồng rừng, nuôi trồng th.ủy sản kết hợp du lịch sinh thái để biến đảo Thẻ Vàng thành của riêng. Sau nhiều năm xây dựng, đảo Thẻ Vàng trở thành 1 đại c.ô.ng trường giữa vịnh Bái Tử Long với h.àng l.oạt c.ô.ng trình đồ sộ.

Theo đó, trước năm 2008, đảo Thẻ Vàng thuộc quyền quản lý, sử d.ụng của Thị Đoàn Cẩm Phả. Đến ngày 1/1/2008, Thị đoàn Cẩm Phả giao phần đất này cho ô.ng Chương được quản lý, sử d.ụng để trồng và b.ảo v.ệ rừng. Năm 2009 ô.ng Chương đ.ề ngh.ị phê duyệt đề á.n phát triển rừng, nuôi trồng thuỷ sản kết hợp du lịch sinh thái tại đảo Thẻ Vàng, được huyện Vân Đồn phê duyệt.

Ngay sau khi được UBND huyện Vân Đồn phê duyệt, ô.ng Chương nhanh ch.óng cho san g.ạt 400m2 đất lâm ngh.iệp để xây dựng 1 nhà 2 tầng diện tích 120m2 dù kh.ô.ng được ai cho phép. Ngày 20/8/2009, Chá.nh thanh tra sở TNMT có qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt hành chính về việc sử d.ụng đất kh.ô.ng đúng mục đích.

Đến năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ninh b.an h.ành qu.yết đ.ịnh th.u h.ồi đất của Thị đoàn Cẩm Phả giao cho UBND huyện Vân Đồn quản lý. Thá.ng 6/2010, tỉnh Quảng Ninh r.a qu.yết đ.ịnh thành lập hội đồng định giá t.ài s.ản x.á.c định giá trị còn l.ại của tiền sử d.ụng đất, thuê đất, t.ài s.ản đ.ầu tư trên đất th.u h.ồi của Thị đoàn Cẩm Phả giao cho UBND huyện Vân Đồn quản lý.

Hàng loạt v.i ph.ạm tại đảo Thẻ Vàng đang chờ ngày hợp thức hóa

Tuy nhiên việc th.u h.ồi đất giao cho cho UBND huyện Vân Đồn quản lý chưa được th.ực h.iện trên thực tế. Huyện Vân Đồn chưa hề tiếp quản, ô.ng Chương vẫn t.iếp t.ục sử d.ụng toàn bộ diện tích này.

Sau 1 thời gian im ắng, năm 2012, ô.ng Chương t.iếp t.ục xây dựng 1 loạt c.ô.ng trình bến cập tàu, 2 nhà bê t.ô.ng 2 tầng, 1 miếu thờ nhỏ, 1 loạt căn nhà cấp 4, đường bê t.ô.ng, bờ kè, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật tr.ái ph.ép.

Trước những s.ai ph.ạm trên, thá.ng 12/2012, UBND huyện Vân Đồn đã thành lập đoàn k.iểm tr.a việc sử d.ụng đất, lập biên bản y.êu c.ầu ô.ng Chương dừng mọi hoạt đ.ộng xây dựng tr.ái ph.ép, tự tháo dỡ c.ô.ng trình v.i ph.ạm trả l.ại hiện trạng b.an đ.ầu, tiến hành cá.c thủ tục về quản lý đất đai, đ.ầu tư xây dựng để th.ực h.iện việc b.ảo v.ệ nuôi trồng trên khu đất, trình cấp có th.ẩm qu.yền x.em x.ét chấp thuận. Đội thanh tra xây dựng huyện cũng lập biên bản ng.ừng thi c.ô.ng.

Liên tục b.ị x.ử ph.ạt và qu.yết đ.ịnh ng.ừng thi c.ô.ng nhưng đến năm 2015, ô.ng Chương vẫn t.iếp t.ục xây dựng c.ô.ng trình tâm linh hoành trá.ng rộng hàng trăm mét vuô.ng và hệ thống đường bê t.ô.ng lên xuống đền. Ngày 6/5/2015, đại diện UBND xã Th.ắng Lợi l.ại t.iếp t.ục lập biên bản v.i ph.ạm hành chính và ng.ừng thi c.ô.ng xây dựng đối với c.ô.ng trình tâm linh này.

Ngày 7/5/2015, đại diện UBND xã x.ử ph.ạt ô.ng Chương 3 triệu đồng. Ngày 9/5/2015, UBND xã Th.ắng Lợi ra th.ô.ng báo về việc tháo dỡ c.ô.ng trình v.i ph.ạm tr.ật t.ự xây dựng đồng thời t.ống đ.ạt cá.c văn bản qu.yết đ.ịnh tới ô.ng Chương nhưng ô.ng này kh.ô.ng chấp hành mà vẫn t.iếp t.ục hoàn thiện c.ô.ng trình.

Trước những s.ai ph.ạm liên tục có tính hệ thống của ô.ng Chương, đến ngày 30/5/2015, Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì cùng 3 sở Xây dựng, sở TNMT, sở NN-PTNT và UBND huyện Vân Đồn có buổi làm việc tại đảo Thẻ Vàng. Đoàn liên ngành thống nhất đ.ề ngh.ị Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long (Cty do ô.ng Tô Văn Chương làm chủ) nhanh ch.óng hoàn thiện h.ồ s.ơ trình chấp thuận địa điểm.

Dấu hiệu hợp thức hóa v.i ph.ạm

Trước đ.ề ngh.ị của đoàn liên ngành, thá.ng 1/2016, Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long có văn bản đ.ề ngh.ị chấp thuận địa điểm quy hoạch trồng rừng và du lịch sinh thái phía tây đảo Thẻ Vàng (xã Th.ắng Lợi, huyện Vân Đồn). Chỉ sau 3 thá.ng, ngày 20/4/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh có tờ trình về việc chấp thuận địa điểm quy hoạch mà Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long trình. Ngay tức t.ốc, ngày 28/4/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh r.a qu.yết đ.ịnh chấp thuận địa điểm ngh.iên c.ứu quy hoạch trồng rừng và phát triển du lịch phía tây đảo Thẻ Vàng cho doanh ngh.iệp này th.ực h.iện với diện tích ngh.iên c.ứu 177 ha.

Tiếp đó, ngày 8/8/2016, Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long có tờ trình xin phê duyệt nhiệm v.ụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự á.n này và cũng chỉ sau vài ngày, ( tức ngày 12/8/2016) Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm v.ụ quy hoạch này.

Để minh chứng cho những phê duyệt thần t.ốc này, ph.óng viên Tiền Phong đã tìm cá.ch t.iếp c.ận hệ thống cá.c văn bản qua l.ại giữa Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, ngày 15/8/2016, Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long có tờ trình số 18 xin phê duyệt đồ á.n quy hoạch. Ngày 19/9/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh r.a qu.yết đ.ịnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự á.n này với diện tích ngh.iên c.ứu lên tới 197,6 ha(trong đó diện tích trồng rừng và du lịch sinh thái 177 ha, diện tích mặt nước xin giao quản lý 20,6ha).

Mặc dù chưa được phê duyệt dự á.n đ.ầu tư, chưa được cấp giấy chứng nh.ận đ.ầu tư, năm 2017, Cô.ng ty c.ổ phần  Ngọc Long đã tiến hành xây dựng kè b.ao biển dài 50m, cao 4m, cống th.oát nước, san lấp 3.500m2 đất.

Ngày 6/5/2017, Đội k.iểm tr.a tr.ật t.ự đô thị và môi trường huyện Vân Đồn ph.ối h.ợp với phòng KTHT, Phòng TNMT, UBND xã Th.ắng Lợi lập biên bản v.i ph.ạm hành chính và y.êu c.ầu ng.ừng thi c.ô.ng xây dựng c.ô.ng trình v.i ph.ạm tr.ật t.ự xây dựng đối với Cô.ng ty Ngọc long về h.ành v.i t.ổ ch.ức thi c.ô.ng xây dựng c.ô.ng trình thuộc trường hợp phải lập dự á.n đ.ầu tư xây dựng mà chưa lập, s.ai qu.y h.oạch xây dựng được phê duyệt. Ngày 11/5/2017, UBND huyện Vân Đồn x.ử ph.ạt Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long 85 triệu đồng.

Từ thá.ng 5/2017, Cô.ng ty c.ổ phần Ngọc Long do ô.ng Tô Văn Chương làm chủ th.ực h.iện nộp ph.ạt, cam kết dừng mọi hoạt đ.ộng đ.ầu tư xây dựng, nếu t.iếp t.ục v.i ph.ạm, UBND huyện sẽ th.ực h.iện th.u h.ồi đất th.eo qu.y đ.ịnh. Tuy nhiên, theo ô.ng Châu Thành Hưng- Phó Ch.ủ t.ịch UBND huyện Vân Đồn:“Năm 2019 doanh ngh.iệp này t.iếp t.ục v.i ph.ạm khi xây c.ô.ng trình nhà trên bãi triều và đường bê t.ô.ng. Hiện nay, huyện đang x.á.c lập h.ồ s.ơ x.ử ph.ạt, b.uộc khắc phục h.ậu qu.ả đối với 2 c.ô.ng trình v.i ph.ạm mới này”.

HOÀNG DƯƠNG, theo Tiền Phong

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Bắt được hung thủ nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi làm 4 người t.ử v.ong

Hung thủ nổ súng tại sòng bạc ở huyện Củ Chi (TP.HCM) được xác định đang công tác tại Công…