Home Thời sự Cát Linh-Hà Đô.ng vỡ tiến độ, chưa rõ trá.ch nhiệm: ĐBQH nhắc

Cát Linh-Hà Đô.ng vỡ tiến độ, chưa rõ trá.ch nhiệm: ĐBQH nhắc

19 min read
0
0
87

(Doanh ngh.iệp) – Trả lời của Bộ GTVT chưa đ.áp ứng được y.êu c.ầu, mong m.uốn của cử tri cũng như c.á nh.ân ô.ng đặt ra.

Mới đây, trả lời cử tri Hà Nội, Bộ GTVT liệt kê tới 7 ng.uyên nh.ân chủ quan và 5 ng.uyên nh.ân khá.ch quan kh.iến dự á.n đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đô.ng chậm tiến độ. Trong khi đó, nói về trá.ch nhiệm, Bộ GTVT chỉ đề cập tới trá.ch nhiệm của nhà thầu, trá.ch nhiệm t.ập th.ể mà kh.ô.ng để cập tới trá.ch nhiệm của cá.c c.á nh.ân.

Dự á.n Cát Linh – Hà Đô.ng vỡ tiến độ, chưa rõ trá.ch nhiệm. Ảnh: Baoxaydung

Là ĐQBH từng nhiều lần ch.ất v.ấn về dự á.n này, ô.ng Bùi Văn Xuyền (đoàn Thái Bình) cho rằng, trả lời của Bộ GTVT chưa đ.áp ứng được y.êu c.ầu, mong m.uốn của cử tri cũng như c.á nh.ân ô.ng đặt ra.

Ông Xuyền nói rõ, một dự á.n lớn, được kỳ vọng nhiều như dự á.n đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đô.ng nhưng đã để l.ại quá nhiều hệ lụy, tai tiếng x.ấu trong dư luận x.ã h.ội thì cần thiết phải l.àm r.õ trá.ch nhiệm của những t.ổ ch.ức, c.á nh.ân có l.iên qu.an.

Tuy nhiên, trong phần trả lời của Bộ GTVT, c.ơ qu.an này mới đề cập tới trá.ch nhiệm của t.ập th.ể, nhưng chưa chỉ rõ được ng.ười chịu trá.ch nhiệm cụ thể là ai và phải x.ử l.ý thế nào.

Ông Xuyền lấy ví d.ụ, Bộ GTVT th.ừa nh.ận có trá.ch nhiệm của Bộ GTVT trong việc quản lý điều hành Dự á.n; Tư vấn thiết kế; GPMB; chỉ đạo thi c.ô.ng, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây đựng… Vậy cụ thể ở đây Bộ GTVT giao cho ai? Đơn vị nào phải chịu trá.ch nhiệm và từ những đ.ơn v.ị đó thì c.á nh.ân nào phải chịu trá.ch nhiệm cho những thiếu sót đó?… Tất cả đều chưa được l.àm r.õ.

Do đó, về phần này, ô.ng Xuyền y.êu c.ầu Bộ GTVT t.iếp t.ục l.àm r.õ trá.ch nhiệm cụ thể b.ắt đ.ầu từ khâu tư vấn, phê duyệt dự á.n cho tới khâu ký kết hợp đồng, t.ổ ch.ức triển kh.ai dự á.n.

“Ở mỗi khâu đều phải l.àm r.õ cá.c ng.uyên nh.ân chủ quan, khá.ch quan cũng như trá.ch nhiệm cụ thể của từng t.ổ ch.ức, c.á nh.ân đồng thời phải tiến hành x.ử l.ý k.ỷ l.uật ngh.iêm minh trước ph.áp l.uật”, ô.ng Xuyền nói rõ.

Theo ô.ng Xuyền, ngay cả trường hợp cá.n bộ đã nghỉ hưu nhưng x.á.c định có v.i ph.ạm cũng phải x.ử l.ý. Vị đại biểu nhắc l.ại dự á.n như một b.ài học đ.au x.ót trong c.ô.ng tá.c quản lý và sử d.ụng nguồn vốn c.ô.ng.

H.ậu qu.ả chung của dự á.n để l.ại là quá rõ ràng. Sự chậm trễ đ.ưa v.ào kh.ai thá.c, đội vốn gấp nhiều lần g.ây thất th.oát, lãng phí trong khi đó nhà nước và ng.ười dân đang phải gá.nh n.ợ là điều kh.ó có thể chấp nh.ận được.

“Phải coi việc x.ử l.ý dự á.n Cát Linh – Hà Đô.ng là b.ài học điển hình cho cá.c dự á.n sử d.ụng vốn vay ODA sau này.

Rất nhiều dự á.n đang kêu gọi vốn nước ngoài, nếu t.iếp t.ục th.ực h.iện theo cá.ch thức của dự á.n này sẽ rất rủi ro”, ô.ng Xuyền lo ng.ại.

Nhân dự á.n này, đại biểu Xuyền cho rằng cần th.ực h.iện một cuộc tổng rà soát toàn diện cá.c dự á.n giao th.ô.ng, b.ắt đ.ầu từ dự á.n Cát Linh – Hà Đô.ng để có đ.á.nh giá toàn diện về hiệu quả cũng như c.ô.ng tá.c quản lý để có b.iện ph.áp x.ử l.ý phù hợp.

Theo ô.ng Xuyền, việc này cần phải làm như 12 đại dự á.n của ngành c.ô.ng thương đã th.ực h.iện thời gian qua, kể cả cá.c đại dự á.n của cá.c bộ ngành, địa phương khá.c.

“Mọi dự á.n có d.ấu h.iệu thua lỗ, k.éo dài thời gian, đội vốn để l.ại h.ậu qu.ả, thất th.oát lớn như vậy phải được rà soát, x.ử l.ý trước ph.áp l.uật.

Hiện nay còn vin vào lý do trá.ch nhiệm t.ập th.ể nên cứ có c.ô.ng là tranh nhau nh.ận, khi x.ảy r.a s.ai ph.ạm thì kh.ô.ng x.ử l.ý được ai. Điều này rất bất cập”, ô.ng Xuyền thẳng th.ắn.

Bên cạnh đó, vị đại biểu cũng đặt vấn đề phải l.àm r.õ có hay kh.ô.ng yếu t.ố tiêu cực, th.am nh.ũng tại dự á.n này.

“Đây là việc cần thiết Bộ GTVT phải làm để trả lời rõ ràng cho dư luận biết”, ô.ng Xuyền nói.

Với tư cá.ch là ĐBQH, ô.ng Bùi Văn Xuyền cho biết vẫn luôn quan tâm, theo sát dự á.n này.

Theo đó, trong lần ch.ất v.ấn tới đây ô.ng Xuyền sẽ t.iếp t.ục ch.ất v.ấn, y.êu c.ầu Bộ GTVT trả lời rõ ràng hơn.

Trước đó, trong văn bản trả lời cử tri, Bộ GTVT th.ừa nh.ận dự á.n chậm tiến độ, tăng tổng mức đ.ầu tư ngoài trá.ch nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu thì Chủ đ.ầu tư (Bộ GTVT), Ban Quản lý dự á.n Đường sắt chịu trá.ch nhiệm trong c.ô.ng tá.c quản lý điều hành Dự á.n;

Tư vấn thiết kế bước lập dự á.n chịu trá.ch nhiệm về chất lượng lập dự á.n đ.ầu tư; Chủ đ.ầu tư của phần GPMB (UBND thành phố Hà Nội) chịu trá.ch nhiệm về việc chậm trễ trong c.ô.ng tá.c GPMB; Tư vấn giá.m s.át chịu trá.ch nhiệm trong c.ô.ng tá.c chỉ đạo thi c.ô.ng, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây đựng.

Bộ GTVT cho biết, thời gian qua, mặc dù Bộ và cá.c bên l.iên qu.an đã qu.yết l.iệt chỉ đạo nhưng Dự á.n vẫn triển kh.ai rất chậm, đến nay Dự á.n vẫn chưa thể hoàn thành và có ng.uy c.ơ k.éo dài do một số nội dung Tổng thầu kh.ô.ng th.ực h.iện theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Bộ GTVT đã có b.áo c.áo lên Chính phủ và cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an tìm cá.c giải pháp gi.ải qu.yết nhằm đưa Dự á.n vào vận hành kh.ai thá.c trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt chủ đ.ộng rà soát cá.c điều khoản trong hợp đồng EPC, x.á.c định rõ trá.ch nhiệm của Tổng thầu và cá.c bên l.iên qu.an để x.ử l.ý, gi.ải qu.yết cá.c khiếu kiện trong trường hợp cần thiết phù hợp với điều kiện của hợp đồng EPC.

Lam Nguyễn

Load More In Thời sự

Leave a Reply

Check Also

Chợ hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn có nguy cơ ‘vỡ trận’ như 2 năm trước?

TTO – Chợ hoa tươi Đầm Sen, chợ kinh doanh hoa sỉ lớn nhất TP.HCM có nguy cơ tái diễ…