Home Thời sự Ch.ủ t.ịch Hà Nội y.êu c.ầu tẩy đ.ộc toàn bộ khu vực, kh.ẩn tr.ương di dời nhà máy Rạng Đô.ng

Ch.ủ t.ịch Hà Nội y.êu c.ầu tẩy đ.ộc toàn bộ khu vực, kh.ẩn tr.ương di dời nhà máy Rạng Đô.ng

17 min read
0
0
56

Ch.ủ t.ịch Hà Nội có văn bản hỏa t.ốc y.êu c.ầu c.ô.ng ty Rạng Đô.ng kh.ẩn tr.ương di dời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới th.eo qu.y đ.ịnh tại Quyết định số 130 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dân trí, chiều ngày 10/9, Ch.ủ t.ịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký b.an h.ành văn bản hỏa t.ốc về việc t.iếp t.ục th.ực h.iện một số giải pháp khắc phục h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy tại số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Theo đó, th.ực h.iện chỉ đạo của Thủ tướng về việc x.ử l.ý, khắc phục h.ậu qu.ả s.ự c.ố ch.áy tại Cô.ng ty c.ổ phần bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng, Ch.ủ t.ịch UBND TP.Hà Nội y.êu c.ầu cá.c sở, ngành, UBND quận Thanh Xuân và cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an kh.ẩn tr.ương th.ực h.iện tiếp cá.c nhiệm v.ụ.

Ng.ười d.ân vẫn phải b.ịt m.ũi khi đi qua h.iện tr.ường v.ụ hoả hoạn tại nhà máy Rạng Đô.ng – Ảnh: TTO

Ông Chung giao CA TP.Hà Nội, sau khi hoàn th.ành v.iệc lấy mẫu để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a, kh.ẩn tr.ương b.àn giao h.iện tr.ường v.ụ ch.áy cho c.ô.ng ty c.ổ phần bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng để tiến hành ngay việc thu gom, x.ử l.ý toàn bộ chất thải do v.ụ ch.áy để l.ại theo đúng quy trình, qu.y đ.ịnh hiện hành; sau đó, t.ổ ch.ức tẩy đ.ộc toàn bộ khu vực.

Ch.ủ t.ịch Hà Nội đồng thời lệnh kh.ẩn tr.ương di dời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới th.eo qu.y đ.ịnh tại Quyết định số 130 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cô.ng ty c.ổ phần bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng có trá.ch nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ cá.c chất thải do v.ụ ch.áy g.ây ra, v.ận ch.uyển đến cơ sở x.ử l.ý chất thải nguy h.ại để x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh. Doanh ngh.iệp có trá.ch nhiệm ph.ối h.ợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy đ.ộc ngay toàn bộ khu vực h.iện tr.ường v.ụ ch.áy và vùng lân cận, bảo đảm a.n t.oàn v.ệ s.inh môi trường. Kinh phí tẩy đ.ộc do Cô.ng ty c.ổ phần bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng chịu trá.ch nhiệm thanh toá.n.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Thanh Xuân có trá.ch nhiệm đôn đốc, giá.m s.át cá.c đ.ơn v.ị th.ực h.iện theo ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ được giao, b.áo c.áo kết quả th.ực h.iện của cá.c đ.ơn v.ị về UBND thành phố để sớm c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai, minh bạch cho dư luận và nhân dân.

Cô.ng ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội t.ổ ch.ức hút bùn, khơi th.ô.ng hệ thống cống rãnh, th.oát nước thải xung quanh khu vực Nhà máy Bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng, hoàn thành trước ngày 20/9/2019.

UBND quận Thanh Xuân có trá.ch nhiệm lập, t.ổ ch.ức th.ực h.iện dự á.n cống hóa mương th.oát nước còn l.ại của hệ thống th.oát nước từ ng.ã 3 Nguyễn Tuân – Nguyễn Trãi đến sô.ng Tô Lịch, gần khu vực Cô.ng ty Rạng Đô.ng nhằm c.ải t.ạo v.ệ s.inh môi trường, tạo cảnh quan khu vực theo cơ chế cấp bá.ch bằng nguồn vốn ng.ân sá.ch thành phố. Phần việc này dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

S.ở Y t.ế chủ trì cùng UBND quận Thanh Xuân kh.ám s.ức kh.ỏe miễn phí cho cá.c ch.áu nhà tr.ẻ, mẫu giáo và cá.c c.ô nuôi dạy tr.ẻ tại cá.c trường mầm non trên địa b.àn hai phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học – Bộ Quốc phòng hướng dẫn, giá.m s.át toàn bộ quá trình thu gom, x.ử l.ý chất thải do v.ụ ch.áy để l.ại cũng như quy trình tẩy đ.ộc để bảo đảm việc thu gom, x.ử l.ý theo đúng quy trình, qu.y đ.ịnh đ.ảm b.ảo hiệu quả.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy tại Cô.ng ty c.ổ phần bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng – Ảnh: Báo Chính phủ

Trước đó, chiều muộn 9/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về x.ử l.ý h.ậu qu.ả s.ự c.ố v.ụ ch.áy tại c.ô.ng ty Rạng Đô.ng.

Người đứng đ.ầu Chính phủ y.êu c.ầu Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì, ph.ối h.ợp chặt chẽ với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an trực tiếp chỉ đạo, t.iếp t.ục kh.ẩn tr.ương triển kh.ai cá.c c.ô.ng việc x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy ở c.ô.ng ty Rạng Đô.ng.

Thủ tướng y.êu c.ầu UBND Hà Nội chú trọng th.ực h.iện ngay cá.c b.iện ph.áp đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho ng.ười dân ở khu vực b.ị ả.nh h.ưởng do s.ự c.ố ch.áy, đôn đốc, giá.m s.át việc th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp khắc phục s.ự c.ố môi trường.

Đồng thời, Hà Nội chịu trá.ch nhiệm đ.iều tr.a, x.á.c định ng.uyên nh.ân g.ây ch.áy, n.ổ và x.ử l.ý ngh.iêm cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng y.êu c.ầu UBND Hà Nội t.iếp t.ục triển kh.ai việc di dời cá.c cơ sở g.ây ô nh.iễm và có ng.uy c.ơ g.ây ô nh.iễm ra kh.ỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đô.ng dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo.

Cự Giải (T/h), theo Đời sống & Pháp luật

Load More In Thời sự

Leave a Reply

Check Also

Sau 4 ngày vận động, người đàn ông Hàn Quốc chịu vào khu cách ly

Người đàn ông Hàn Quốc đến từ vùng có dịch Covid-19 sau 4 ngày được vận động đã chịu vào k…