Home Kinh tế Đề nghị bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đề nghị bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

23 min read
0
0
59

Đoàn giá.m s.át của Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội kiến nghị bãi bỏ ngay hoặc có l.ộ trình bãi bỏ h.àng l.oạt cá.c quỹ tài chính như Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ ph.òng ch.ống th.iên t.ai, Quỹ bình ổn giá xăng dầu…


Chủ nhiệm Ủ.y b.an Tài chính ng.ân sá.ch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giá.m s.át trình b.ày b.áo c.áo kết quả giá.m s.át
Ảnh Gia Hân

Chiều 13.8, Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội tiến hành giá.m s.át chuyên đề “Việc th.ực h.iện chính sá.ch, ph.áp l.uật về quản lý, sử d.ụng cá.c quỹ tài chính ngoài ng.ân sá.ch nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Nhiều quỹ thu chi bất cập, kh.ô.ng hợp lý

Trình b.ày b.áo c.áo của đoàn giá.m s.át, Chủ nhiệm Ủ.y b.an Tài chính ng.ân sá.ch Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giá.m s.át, đ.á.nh giá hệ thống ph.áp l.uật về quản lý, sử d.ụng cá.c quỹ khá ph.ức t.ạp, chưa rõ ràng, chưa có một văn bản ph.áp l.uật để thống nhất quản lý cá.c quỹ. Bên cạnh đó, hiện nay cũng chưa có cá.c c.ơ qu.an cả ở trung ương và địa phương được giao nhiệm v.ụ thống nhất quản lý cá.c quỹ này.

Ông Hải cũng cho hay, nguồn thu hình thành cá.c quỹ tài chính còn nhiều bất cập, chưa đ.ảm b.ảo hoạt đ.ộng đ.ộc lập với ng.ân sá.ch nhà nước khi chủ yếu phụ thuộc vào ng.ân sá.ch nhà nước, hoặc trùng với nguồn thu của ng.ân sá.ch nhà nước, trong khi cá.c nguồn thu khá.c kh.ô.ng đ.á.ng kể; tỉ lệ thu so với kế hoạch đạt thấp ở một số quỹ như Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ ph.òng ch.ống th.iên t.ai…

Trong khi đó, việc th.ực h.iện ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ cá.c quỹ còn trùng lặp, hiệu quả chưa cao khi nhiều quỹ được thành lập có ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ (có thể toàn bộ hoặc một phần) trùng với nhiệm v.ụ chi của ng.ân sá.ch.
Một số quỹ trong quá trình th.ực h.iện cá.c ch.ức n.ăng nhiệm v.ụ kh.ô.ng mang l.ại hiệu quả kỳ vọng, hoặc rất kh.ó đ.á.nh giá hiệu quả một cá.ch tích cực, kh.ô.ng đạt được mục tiêu hoặc phải thay đổi mục tiêu, hoặc chỉ th.ực h.iện được một số nhiệm v.ụ đặt ra th.eo qu.y đ.ịnh.

Một số quỹ có cá.c nội dung chi th.ực h.iện nhiệm v.ụ kh.ô.ng hợp lý, quá chú trọng vào cá.c mục chi cho hoạt đ.ộng truyền th.ô.ng, báo chí, quảng cáo chiếm tỷ lệ rất lớn, trong khi nhiệm v.ụ tuyên truyền thuộc ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ của cá.c c.ơ qu.an chuyên ngành của Chính phủ.

“Một số quỹ có cá.c nội dung chi kh.ô.ng đúng với b.ản ch.ất quỹ; việc chia sẻ nguồn th.u gi.ữa cá.c địa phương, cá.c t.ổ ch.ức, c.á nh.ân có l.iên qu.an ở một số quỹ chưa thực sự hợp lý, còn nhiều bất cập”, ô.ng Hải cho hay, đồng thời chỉ rõ, một số quỹ chi phí quản lý lớn hơn so với nội dung chi hoạt đ.ộng; có quá nhiều quỹ tại địa phương làm phát sinh chi phí quản lý và t.ổ ch.ức biên chế…

Đề nghị bãi bỏ h.àng l.oạt quỹ

Từ đ.á.nh giá nói trên, đoàn giá.m s.át đ.ề ngh.ị Quốc hội ngh.iên c.ứu b.an h.ành nghị quyết về tăng cường quản lý, sử d.ụng cá.c quỹ; Chính phủ xây dựng kế hoạch, l.ộ trình th.ực h.iện việc rà soát, đ.á.nh giá hiệu quả hoạt đ.ộng của cá.c quỹ, th.ực h.iện cơ cấu l.ại, sáp nhập, dừng hoạt đ.ộng hoặc giải thể đối với cá.c quỹ hoạt đ.ộng kh.ô.ng hiệu quả, kh.ô.ng đúng mục tiêu đề ra hoặc kh.ô.ng còn phù hợp với tình hình kinh tế x.ã h.ội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm v.ụ, đ.ối t.ượng phục v.ụ; kh.ô.ng có khả năng đ.ộc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm v.ụ chi với ng.ân sá.ch nhà nước.

Cụ thể, b.áo c.áo của Đoàn giá.m s.át đ.ề ngh.ị bãi bỏ ngay cá.c Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư và địa phương; Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh ngh.iệp; Quỹ h.ỗ tr.ợ ng.ười nh.iễm H-I-V/AIDS; Quỹ h.ỗ tr.ợ cá.c hoạt đ.ộng ngoại giao phục v.ụ kinh tế và Quỹ h.ỗ tr.ợ vận đ.ộng cộng đồng ng.ười Việt Nam ở nước ngoài; Quỹ Phòng chống chống th.iên t.ai.

Đoàn giá.m s.át cũng đ.ề ngh.ị xây dựng l.ộ trình bãi bỏ cá.c quỹ: Phòng chống tá.c h.ại th.uốc l.á; Bình ổn giá xăng dầu; Dịch v.ụ viễn th.ô.ng c.ô.ng ích. Theo ô.ng Hải, Đoàn giá.m s.át đ.ề ngh.ị cần ngh.iên c.ứu, x.á.c định rõ l.ộ trình hoặc bãi bỏ ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng xăng, dầu cũng được quản lý giá như cá.c mặt hàng khá.c theo luật Giá mà kh.ô.ng cần quỹ bình ổn.

Còn đối với Quỹ Phòng chống tá.c h.ại th.uốc l.á, Đoàn giá.m s.át đ.ề ngh.ị x.á.c định l.ộ trình bỏ quỹ này và bỏ qu.y đ.ịnh về chế độ thu gắn với l.ộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chuyển cá.c nhiệm v.ụ chi của quỹ thành nhiệm v.ụ chi của ng.ân sá.ch nhà nước.

Ngoài ra, Đoàn giá.m s.át cũng đ.ề ngh.ị sáp nhập đối với cá.c quỹ trùng lặp về mục tiêu, nhiệm v.ụ, phương thức hoạt đ.ộng, đ.ối t.ượng phục v.ụ hoặc trùng lặp về đ.ối t.ượng hoặc trùng với nhiệm v.ụ chi của ng.ân sá.ch nhà nước và th.ực h.iện cơ cấu l.ại hoạt đ.ộng đối với một số quỹ như: Quỹ b.ảo v.ệ môi trường Việt Nam; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Quỹ đổi mới c.ô.ng nghệ quốc gia va Quỹ phát triển kh.oa học c.ô.ng nghệ quốc gia.

Một số quỹ tài chính khá.c ở địa phương, như Quỹ h.ỗ tr.ợ phát triển hợp tá.c xã; Quỹ h.ỗ tr.ợ nô.ng dân; Quỹ đ.ầu tư phát triển; Quỹ h.ỗ tr.ợ phát triển đất; Quỹ bảo lãnh tín d.ụng;… Đoàn giá.m s.át đ.ề ngh.ị th.ực h.iện rà soát, đ.á.nh giá hiệu quả hoạt đ.ộng cá.c quỹ, x.em x.ét, sáp nhập để giảm đ.ầu mối quỹ, giảm chi phí quản lý, tập trung nguồn lực tài chính để hình thành cá.c định chế tài chính mạnh ở địa phương, có bộ máy quản lý chuyên trá.ch đủ năng lực, phát huy v.ai trò và hiệu quả của cá.c quỹ.

Cân nhắc khi bãi bỏ cá.c quỹ

Tại phiên giá.m s.át, nhiều thành phiên Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội đ.ề ngh.ị cần cân nhắc đối với đ.ề ngh.ị bãi bỏ ngay cá.c quỹ tài chính ngoài ng.ân sá.ch của Đoàn giá.m s.át.

Theo ô.ng Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủ.y b.an Khoa học Cô.ng nghệ, những quỹ mà Đoàn giá.m s.át đ.ề ngh.ị bãi bỏ đều là những quỹ có tên t.uổi, đang có đóng góp cho x.ã h.ội do đó việc bãi bỏ ngay hay có l.ộ trình để bãi bỏ phải hết sức cân nhắc và th.ận trọng.

Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân cũng cho rằng, việc kiến nghị cụ thể bãi bỏ quỹ nào có thể sẽ g.ây rối loạn x.ã h.ội với những tá.c đ.ộng chúng ta chưa lường hết được. Do đó, b.à Ng.ân đ.ề ngh.ị Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội b.an h.ành nghị quyết, trong đó đ.á.nh giá về thực trạng cá.c quỹ tài chính ngoài ng.ân sá.ch, đồng thời đ.ề ngh.ị Chính phủ rà soát, đ.á.nh giá thật kỹ cá.c quỹ tài chính hiện nay để xây dựng kế hoạch, l.ộ trình về việc sắp xếp, sáp nhập hay giải thể cá.c quỹ nếu hoạt đ.ộng kh.ô.ng hiệu quả.

Lê Hiệp, theo Thanh Niên

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Honda Air Blade 2020 ra mắt sáng nay ở Việt Nam?

Hôm nay, Honda Việt Nam tổ chức một sự kiện riêng ở TP.HCM. Nhiều nguồn tin tiết lộ hãng n…