Home Đời sống Du khá.ch ch.ế.t đ.uối ở khu tắm biển Đất Lành: Giám đốc resort phát ngôn v.ô c.ảm?

Du khá.ch ch.ế.t đ.uối ở khu tắm biển Đất Lành: Giám đốc resort phát ngôn v.ô c.ảm?

23 min read
0
0
250

(Kiến Thức) – “Chỉ nhắc nhở ng.ười ta chứ kh.ô.ng thể ngăn cản được” và “khi du khá.ch kh.ô.ng chấp hành, cũng “đành chịu thua” – Đó là những phát ngôn v.ô c.ảm của ô.ng Võ Thanh Dũng – Giám đốc Đất Lành Resort.

Bốn ng.ười ch.ế.t đ.uối, 2 ng.ười hiện đang m.ất t.ích. Đó là những c.on số đ.au l.òng về v.ụ đ.uối nước x.ảy r.a tại bãi biển thuộc khu Resort Đất Lành (xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).Thảm họa tắm biển là cụm từ được dùng để nói về v.ụ việc trên khi địa điểm kinh doanh du lịch, tắm biển này trở thành nơi ch.ế.t ch.óc, t.ang thương.

Những c.ô.ng nhân sau những ngày làm việc vất vả được c.ô.ng ty tạo điều kiện cho đi nghỉ dưỡng đã phải trải qua chuyến du lịch đ.ịnh m.ệnh, một số ng.ười đã mãi mãi kh.ô.ng thể trở về nhà. Thậm chí, ngay những ng.ười c.ứu hộ, xả thân c.ứu du khá.ch cũng phải m.ất m.ạng bởi chính c.ô.ng việc họ vẫn làm thường ngày.

Đá.ng chú ý, ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến v.ụ việc trên kh.ô.ng chỉ do thời tiết x.ấu, sóng biển lớn mà chủ yếu do ý thức rất kém đến từ du khá.ch và sự chủ quan trong c.ô.ng tá.c đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho du khá.ch khi tắm biển của khu Resort Đất Lành.

V.ụ v.iệc đ.uối nước th.ương t.âm x.ảy r.a khi một số du khá.ch tắm biển b.ị sóng lớn c.uốn.

“Đã đến biển là phải tắm thôi” – suy nghĩ chung của một số du khá.ch trong v.ụ việc trên đã d.ẫn đ.ến những h.ậu qu.ả th.ương t.âm. Chỉ vì th.ỏa m.ãn nhu cầu tắm biển, một số du khá.ch đã kh.ô.ng tuân thủ cá.c điều kiện đ.ảm b.ảo a.n t.oàn của b.an quản lý khu resort, b.ất ch.ấp biển cảnh bảo ng.uy h.iểm khi biển đ.ộng, thiếu kiến thức để tự b.ảo v.ệ t.ính m.ạng của m.ình, kh.ô.ng lường trước được h.ậu qu.ả d.ẫn đ.ến một số ng.ười vĩnh viễn m.ất đi m.ạng sống.

Cùng với đó là sự yếu kém trong c.ô.ng tá.c quản lý, đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho du khá.ch của chính Resort cũng là ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến sự việc trên. Điều đó th.ể h.iện qua việc ô.ng Võ Thanh Dũng – Giám đốc Đất Lành Resort khi trả lời báo chí cho biết: “Có c.ảnh b.áo nhưng đành chịu thua vì du khá.ch kh.ô.ng chấp hành”.

Người đứng đ.ầu khu Resort Đất Lành cho biết, luôn chú trọng đến vấn đề c.ứu hộ. Những ngày gi.ó bão, mùa nước lớn, đ.ơn v.ị đều c.ảnh b.áo, y.êu c.ầu khá.ch ngưng tắm biển, đồng thời kết hợp với những đ.ơn v.ị làm tour để th.ô.ng báo cho du khá.ch.

Thậm chí, tại bãi biển này, luôn có đội c.ứu hộ t.úc tr.ực 24/24 để nhắc du khá.ch kh.ô.ng nên tắm biển trong mùa mưa gi.ó, nước lớn.

Thực tế, những b.iện ph.áp trên đã kh.ô.ng thể ng.ăn ch.ặn được th.ảm h.ọa khi điểm “ch.ế.t ng.ười” kh.ô.ng được làm chặt chẽ. Đó là việc dù có đội c.ứu hộ, có c.ảnh b.áo nhưng kh.ô.ng có b.iện ph.áp mạnh để ngăn cản du khá.ch tắm biển khi thời tiết x.ấu.

Đó là việc “chỉ nhắc nhở ng.ười ta chứ kh.ô.ng thể ngăn cản được” và khi du khá.ch kh.ô.ng chấp hành, ng.ười đứng đ.ầu khu Resort Đất Lành cho biết cũng “đành chịu thua”.Những phát ngôn trên của ô.ng Võ Thanh Dũng – Giám đốc Đất Lành Resort ch.o th.ấy, khu Resort đã làm hết sức m.ình và lỗi hoàn toàn xuất phát từ ý thức của du khá.ch.

Đó thực sự là những phát ngôn v.ô c.ảm của ng.ười đứng đ.ầu khu du lịch này. Đồng thời ch.o th.ấy, sự chủ quan, thiếu trá.ch nhiệm của khu du lịch trong việc đ.ảm b.ảo a.n t.oàn t.ính m.ạng cho du khá.ch.

Bởi thực tế, cá.c qu.y đ.ịnh, cá.c b.iện ph.áp về đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho du khá.ch được b.an h.ành rất chặt chẽ b.ài bản như việc giăng dây giới hạn c.ảnh b.áo kh.ô.ng để du khá.ch và ng.ười dân xuống tắm ở những khu vực ng.uy h.iểm, có vùng nước xoáy; thành lập đội c.ứu hộ được trang b.ị cá.c phương tiện như xuồng c.ứu hộ, loa cầm tay, áo phao, phao tròn, còi c.ứu hộ…; b.ố trí ng.ười trực gá.c tại trạm quan sát, phát loa nhắc nhở, c.ảnh b.áo du khá.ch về cá.c điều kiện đ.ảm b.ảo a.n t.oàn khi tắm biển; phân c.ô.ng ng.ười thường xuyên tuần tra tại cá.c khu vực ng.uy h.iểm đ.ề ph.òng du khá.ch có ý định vượt ranh giới th.ể h.iện tài bơi l.ội d.ẫn đ.ến t.ai n.ạn đ.uối nước…

Tuy nhiên, tại khu Resort Đất Lành đã xem nhẹ những qu.y đ.ịnh và th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp theo kiểu cho có. Bởi đã c.ấm, đã c.ảnh b.áo thì kh.ô.ng có chuyện du khá.ch có thể xuống biển tắm được, chỉ trừ trường hợp có c.ấm, có c.ảnh b.áo nhưng chỉ là chiếc biển treo, đặt cho có, nhân viên kh.ô.ng giá.m s.át chặt chẽ, kh.ô.ng có b.iện ph.áp c.ấm đoá.n cần thiết thì du khá.ch mới có thể vô tư xuống biển tắm khi thời tiết ng.uy h.iểm.

Một minh chứng rõ ràng nhất, ngay sau khi x.ảy r.a v.ụ việc th.ương t.âm trên, b.an quản lý resort Đất Lành mới tiến hành kh.oanh v.ùng c.ảnh b.áo khu vực ng.uy h.iểm trên biển để ng.ười dân và du khá.ch được biết. Đồng thời, cử ng.ười trực thường xuyên trên cá.c bãi tắm để sẵn sàng c.ứu nạn, c.ứu hộ khi có tình huống x.ấu x.ảy r.a.

Nếu những b.iện ph.áp này được triển kh.ai sớm hơn, k.iên qu.yết hơn, mạnh mẽ hơn thì đã kh.ô.ng có v.ụ việc th.ương t.âm trên. Bởi đây kh.ô.ng phải là v.ụ “t.ai n.ạn kh.ô.ng thể lường trước được” như lời l.ãnh đ.ạo Resort Đất Lành nói mà đó hoàn toàn có thể ng.ăn ch.ặn, nếu kh.ô.ng có sự chủ quan và sự “chịu thua” của khu Resort này.

Được biết ngay sau khi x.ảy r.a sự việc, Sở VHTT&DL đã b.an h.ành th.ô.ng báo khẩn trong đó y.êu c.ầu, cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an k.iểm tr.a, tăng cường cá.c trang thiết b.ị, phương tiện để đ.ảm b.ảo c.ô.ng tá.c c.ứu hộ; Cá.c đ.ơn v.ị phải tăng cường l.ực l.ượng nhân viên trực c.ứu hộ sẵn sàng để ứ.ng ph.ó kịp thời, chủ đ.ộng tuyên truyền, th.ô.ng báo đến du khá.ch và k.iên qu.yết hạn chế cho du khá.ch tắm biển trong điều kiện thời tiết x.ấu.

Dư luận đặt ra câu, c.ơ qu.an quản lý du lịch tỉnh Bình Thuận này đã tích cực k.iểm tr.a, x.ử l.ý những đ.ơn v.ị, doanh ngh.iệp kinh doanh du lịch trong c.ô.ng tá.c đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho du khá.ch tắm biển hay chỉ là khi “m.ất bò mới lo làm chuồng”?.

Để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho du khá.ch, cá.c c.ơ qu.an tỉnh Bình Thuận cần tăng cường k.iểm tr.a, x.ử l.ý những đ.ơn v.ị buô.ng lỏng quản lý, kh.ô.ng chấp hành ngh.iêm những qu.y đ.ịnh, b.iện ph.áp đ.ảm b.ảo a.n t.oàn tại cá.c bãi biển.

Trước tiên cần k.iểm tr.a x.ử l.ý trá.ch nhiệm của Resort Đất Lành khi để x.ảy r.a sự việc trên. Bởi kinh doanh du lịch bãi biển kh.ô.ng có chỗ cho sự chủ quan, v.ô c.ảm, bởi đó là t.ính m.ạng kh.ô.ng chỉ một ng.ười mà là rất nhiều ng.ười.

Thiên Nga

Load More In Đời sống

Leave a Reply

Check Also

Viêm phổi Vũ Hán: Hải Phòng hạn chế người Trung Quốc quay lại làm việc sau tết

Trong thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra phức tạp, thành phố Hải Phòng đã yêu cầ…