Home Pháp luật Kết quả quan trắc v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng trên website Bộ TN-MT b.ị biến m.ất

Kết quả quan trắc v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng trên website Bộ TN-MT b.ị biến m.ất

18 min read
0
0
74

Th.ô.ng tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau v.ụ ch.áy tại Cô.ng ty Rạng Đô.ng b.ất ng.ờ b.ị biến m.ất kh.ỏi trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường lẫn Tổng cục Môi trường.

H.iện tr.ường sau v.ụ ch.áy Cô.ng ty Rạng Đô.ng. (Nguồn ảnh: Vietn.am+)

Sau 5 ngày c.ô.ng b.ố kết quả quan trắc v.ụ ch.áy Cô.ng ty Cổ phần Bóng đ.èn Phích nước Rạng Đô.ng tại buổi Họp báo Chính phủ, 3 ngày sau khi c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai kết quả quan trắc trên Cổng th.ô.ng tin điện t.ử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trang web Tổng cục Môi trường, sá.ng nay (9/10), kết quả trên đã “kh.ô.ng còn tồn tại.”

Trước đó, v.ụ ch.áy tại Cô.ng ty Rạng Đô.ng vào ngày 28/8, được cá.c chuyên gia đ.á.nh giá là “s.ự c.ố môi trường ngh.iêm trọng,” bởi theo th.ô.ng tin kết quả quan trắc được l.ãnh đ.ạo Bộ Tài nguyên và Môi trường c.ô.ng b.ố tại buổi Họp báo Chính phủ, van t.ối 4/9, thì khối lượng th.ủy ng.ân phát tá.n ra môi trường từ 15,1 đến 27,2 kg.

Lượng th.ủy ng.ân phát tá.n vào kh.ô.ng khí g.ây nguy h.ại cho s.ức kh.ỏe c.on ng.ười, bá.n kính có thể ả.nh h.ưởng là 500m. Ngoài ra, một số mẫu kh.ô.ng khí, nước, trầm tích có giá trị nồng độ th.ủy ng.ân vượt ngưỡng quy chuẩn Việt Nam, ngưỡng khuyến cáo của WHO và châu Âu.

Thậm chí, theo th.ô.ng tin mà Bộ Tài nguyên và Môi trường c.ung c.ấp, cá.c điểm quan trắc kh.ô.ng khí trong khuôn viên Cô.ng ty Rạng Đô.ng (phía trước khu ch.áy và trong nhà kho b.ị ch.áy) có giá trị h.àm lượng th.ủy ng.ân (Hg) trong môi trường kh.ô.ng khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO và ATSDR – Mỹ từ 10 – 30 lần (ngưỡng ả.nh h.ưởng rất x.ấu đến s.ức kh.ỏe c.on ng.ười tại khu vực đô thị).

Chưa d.ừng l.ại, tại th.ô.ng báo chính thức đăng vào ngày 6/9, Tổng cục Môi trường cho biết: “Qua k.iểm tr.a thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8/2019 cùng với quá trình đ.ấu tr.anh với l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty, Cô.ng ty mới th.ừa nh.ận toàn bộ 480.000 bóng đ.èn huỳnh quang b.ị ch.áy sử d.ụng Hg lỏng, có đ.ộc tính cao hơn so với viên Amalgam, với khối lượng theo tính toá.n của cá.c nhà kh.oa học là 30 mg/bóng.”

Th.ô.ng báo kết quả quan trắc v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng đã kh.ô.ng còn xuất hiện trên trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lẫn Tổng cục Môi trường. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, khối lượng h.óa ch.ất còn l.ại là hơn 4,5 triệu viên Amalgam với trọng lượng là 41,75kg; Hg lỏng 108,9kg (trong đó 34,3kg được bảo quản a.n t.oàn cùng với viên Amalgam trong tủ cấp đô.ng tại khu vực b.ị ch.áy). Lượng Hg đã phát tá.n ra ngoài môi trường do s.ự c.ố ch.áy n.ổ là 15,1kg đến 27,2kg.

[Rạng Đô.ng phải chịu trá.ch nhiệm gì sau v.ụ ch.áy kh.iến dân “di cư”?]

Tổng cục Môi trường cũng lưu ý: “Cá.c kết quả quan trắc nêu trên chỉ phản á.nh hiện trạng môi trường sau 2 – 5 ngày x.ảy r.a s.ự c.ố ch.áy n.ổ. Trong quá trình ch.áy, hầu hết lượng Hg trong cá.c bóng đ.èn đã phát tá.n ra môi trường cùng với kh.ói và khí thải của đ.ám ch.áy.”

Tuy nhiên, kh.ô.ng lâu sau khi Chi cục Môi trường Hà Nội c.ô.ng b.ố chỉ số quan trắc môi trường xung quanh khu vực Cô.ng ty Rạng Đô.ng trong hai ngày 6 và 7/9, th.ô.ng tin h.àm lượng th.ủy ng.ân trong môi trường kh.ô.ng khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo từ 10 – 30 lần, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường “gỡ bỏ.”

Th.ô.ng tin “qua k.iểm tr.a thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8/2019 cùng với quá trình đ.ấu tr.anh với l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty, Cô.ng ty mới th.ừa nh.ận toàn bộ 480.000 bóng đ.èn huỳnh quang b.ị ch.áy sử d.ụng Hg lỏng, có đ.ộc tính cao hơn so với viên Amalgam,” cũng kh.ô.ng còn xuất hiện trên Cổng th.ô.ng tin điện t.ử của Bộ Tài nguyên-Môi trường, và web Tổng cục Môi trường.

Trong khi đó,  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 6/9 đã phân tích mẫu tại 6 vị trí (giáp c.ổng Cô.ng ty Động Lực; c.ổng chào tổ dân phố số 10 dân cư số 5 ngõ 342 Khương Đình; c.ổng Nhà máy nước Hạ Đình; số nhà 54, ngõ 190 Hạ Đình; giáp c.ổng giữa sân Tr.ường t.iểu học Hạ Đình; số nhà 1B ngõ 138, giáp nhà hội họp tổ 27) và kh.ô.ng ph.át h.iện th.ủy ng.ân trong kh.ô.ng khí.

Kết quả phân tích ch.o th.ấy h.àm lượng th.ủy ng.ân (trung bình 24 giờ) trong kh.ô.ng khí tại cá.c vị trí trên đều dưới ngưỡng qu.y đ.ịnh tại QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số ch.ất đ.ộc h.ại trong kh.ô.ng khí xung quanh.

Để sớm khắc phục và gi.ải qu.yết h.ậu qu.ả của v.ụ ch.áy, Thủ tướng Chỉnh phủ đã y.êu c.ầu Ch.ủ t.ịch Ủ.y b.an Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, ph.ối h.ợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an trực tiếp chỉ đạo, t.iếp t.ục kh.ẩn tr.ương triển kh.ai cá.c c.ô.ng việc x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy ở Cô.ng ty c.ổ phần bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng.

Thủ tướng y.êu c.ầu chú trọng th.ực h.iện ngay cá.c b.iện ph.áp bảo đảm a.n t.oàn cho ng.ười dân ở khu vực b.ị ả.nh h.ưởng do s.ự c.ố v.ụ ch.áy. Cá.c c.ơ qu.an phải đôn đốc, hướng dẫn, giá.m s.át th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp khắc phục s.ự c.ố môi trường, đồng thời đ.iều tr.a, x.á.c định ng.uyên nh.ân g.ây ch.áy n.ổ, x.ử l.ý ngh.iêm cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật./.

Hùng Võ (Vietn.am+)

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Cúm gia cầm H5N1 xuất hiện gần tâm điểm virus corona ở Trung Quốc

TTO – Ngày 1-2, Trung Quốc thông báo cúm gia cầm H5N1 bắt đầu tại tỉnh Hồ Nam, gần t…