Home Pháp luật Truy trá.ch nhiệm h.ình s.ự tại Bộ Y tế trong vụ thuốc u.ng th.ư gi.ả

Truy trá.ch nhiệm h.ình s.ự tại Bộ Y tế trong vụ thuốc u.ng th.ư gi.ả

28 min read
0
0
61

Vụ nhập khẩu thuốc u.ng th.ư gi.ả, Cơ qu.an a.n ninh điều tr.a Bộ CA x.á.c định có d.ấu h.iệu thiếu trá.ch nhiệm x.ảy ra tại Cục Quản lý D.ược (Bộ Y tế) và cá.c Cơ qu.an, đơn v.ị có liên qu.an.


Cá.c b.ị c.áo nghe HĐXX ph.úc th.ẩm t.uyên á.n trong phiên x.ét x.ử ph.úc th.ẩm vụ VN Pharma ngày 30.10.2017
Đào Ngọc Thạch

Cơ qu.an a.n ninh điều tr.a Bộ CA x.á.c định có d.ấu h.iệu thiếu trá.ch nhiệm x.ảy ra tại Cục Quản lý D.ược (Bộ Y tế) và cá.c Cơ qu.an, đơn v.ị có liên qu.an trong vụ nhập khẩu lưu hành thuốc u.ng th.ư gi.ả của c.ông ty cổ phần VN Pharma (c.ông ty VN Pharma).

Ngày 18.9, Cơ qu.an a.n ninh điều tr.a Bộ CA ra qu.yết định kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng x.ảy ra tại Cục Quản lý D.ược (Bộ Y tế) và cá.c Cơ qu.an, đơn v.ị có liên qu.an trong việc th.ẩm đ.ịnh, x.ét duyệt, cấp phép và cho th.ông quan nhập khẩu đối với cá.c thuốc ch.ữa b.ệnh mang nhãn má.c c.ông ty Helix Canada và nhãn má.c c.ông ty Health 2000 Canada, th.eo qu.y đ.ịnh tại điều 360, bộ luật h.ình s.ự.


b.ị c.áo Nguyễn Minh Hùng (thứ hai từ phải sang) tại phiên t.òa x.ét x.ử ngày 25.8.2017
Ngọc Dương

Việc kh.ởi t.ố diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thanh tra Chính phủ b.an h.ành k.ết l.uận thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 10 loại thuốc do c.ông ty Helix Canada sản xuất; cấp giấy phép hoạt đ.ộng về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại VN cho c.ông ty Helix Canada năm 2014; việc trúng cá.c gói thầu c.ung c.ấp thuốc cho cá.c b.ệnh v.iện của c.ông ty VN Pharma và đã chuyển tài liệu sang Cơ qu.an a.n ninh điều tr.a Bộ CA để t.iếp t.ục làm r.õ.

Vụ VN Pharma: Những lời sau cùng trong n.ước m.ắ.t của cá.c b.ị c.áo – Video tư liệu

Những ai có liên qu.an?

k.ết l.uận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, thuốc ch.ữa b.ệnh là một loại hàng hóa đặc biệt, nhưng ngành y tế còn để x.ảy ra những thiếu sót, v.i ph.ạm trong cấp số đăng ký thuốc; cấp phép nhập khẩu thuốc; cấp phép hoạt đ.ộng về thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho doanh ngh.iệp nước ngoài tại VN và đấu thầu c.ung c.ấp thuốc cho cơ sở kh.ám, ch.ữa b.ệnh.

Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2012 – 2014, cá.c Cơ qu.an thuộc Bộ Y tế đã cấp phép nhập khẩu và giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với hàng trăm loại thuốc ch.ữa b.ệnh, trong đó có 10 loại do c.ông ty Helix Canada sản xuất. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, c.ông ty Helix Canada kh.ông tồn tại trên thực tế nhưng vẫn được cấp giấy phép hoạt đ.ộng về thuốc và nguyên liệu làm thuốc.


Tại phiên x.ét x.ử ph.úc th.ẩm vụ VN Pharma ngày 24.10.2017, đại diện V.iện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đ.ề ngh.ị HĐXX xem x.ét việc th.ứ tr.ưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên tục v.ắng m.ặt theo lệnh triệu tập của t.òa. Trong ảnh: Bà Phạm Thị Vân Hạnh, Phó trưởng phòng Quản lý D.ược (Cục Quản lý D.ược – Bộ Y tế), tại phiên t.òa ngày 24.10.2017

Đào Ngọc Thạch

Trong 10 loại thuốc mang danh c.ông ty Helix Canada sản xuất, có H-Capita để chữa u.ng th.ư vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng được c.ông ty VN Pharma biến thành xuất xứ Canada và bá.n với giá “c.ắt c.ổ”. Cục Quản lý D.ược dù đã thành lập tổ th.ẩm đ.ịnh nhưng kh.ông phát h.iện ra cá.c loại giấy tờ gi.ả mà còn cấp phép để cho loại thuốc này bá.n ra thị trường.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, những s.ai ph.ạm này có trá.ch nhiệm của l.ãnh đ.ạo Bộ Y tế, Cục Quản lý D.ược thời điểm năm 2009.

Đồng thời, l.ãnh đ.ạo Bộ Y tế, Cục Quản lý D.ược thời kỳ 2011 – 2014 cũng ch.ịu trá.ch nhiệm. Theo k.ết l.uận thanh tra và tìm hiểu của Thanh Niên, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý D.ược trong giai đoạn để x.ảy ra s.ai ph.ạm nêu trên là ông Trương Quốc Cường, hiện là th.ứ tr.ưởng Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Bộ trưởng Bộ Y tế ch.ịu trá.ch nhiệm với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực D.ược, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý D.ược ch.ịu trá.ch nhiệm với vai trò là người th.am m.ưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Y tế; đã để x.ảy ra những thiếu sót, v.i ph.ạm qua cá.c thời kỳ. Những s.ai ph.ạm này có trá.ch nhiệm của l.ãnh đ.ạo Bộ Y tế, Cục Quản lý D.ược thời điểm năm 2009 trong việc th.am m.ưu, xây dựng và b.an h.ành cá.c th.ông tư, văn bản ph.áp l.uật về quản lý, lưu hành thuốc, gồm: Th.ông tư 22/2009/TT-BYT về đăng ký thuốc và Th.ông tư số 47/2010/TT-BYT về hoạt đ.ộng xuất, nhập khẩu thuốc. Đồng thời, l.ãnh đ.ạo Bộ Y tế, Cục Quản lý D.ược thời kỳ 2011 – 2014 cũng ch.ịu trá.ch nhiệm.

Theo k.ết l.uận thanh tra và tìm hiểu của Thanh Niên, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý D.ược trong giai đoạn để x.ảy ra s.ai ph.ạm nêu trên là ông Trương Quốc Cường, hiện là th.ứ tr.ưởng Bộ Y tế. Bên cạnh đó, còn là trá.ch nhiệm của ông Cao Minh Quang, là th.ứ tr.ưởng Bộ Y tế hiện đã nghỉ hưu, đương kim Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Quốc Triệu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Bộ trưởng Bộ Y tế từ thá.ng 8.2011 đến nay. Theo Thanh tra Chính phủ, cá.c văn bản ph.áp l.uật thuộc th.ẩm qu.yền Bộ Y tế có nhiều kẽ hở nhưng kh.ông được chỉnh sửa, để k.éo dài trong giai đoạn 2009 – 2014.

Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ chuyển k.ết l.uận thanh tra sang Ủ.y b.an k.iểm tr.a T.Ư để xem x.ét, x.ử l.ý theo th.ẩm qu.yền đối với cá.n bộ, đ.ảng v.iên thuộc diện Bộ ch.ính tr.ị, Ban B.í th.ư quản lý có liên qu.an. Đồng thời, chuyển k.ết l.uận thanh tra đến Cơ qu.an a.n ninh điều tr.a Bộ CA để ph.ục v.ụ c.ông tá.c điều tr.a liên qu.an.

Vụ VN Pharma: h.ủy toàn bộ á.n s.ơ th.ẩm để điều tr.a lại theo khá.ng nghị – Video tư liệu

Kh.ông d.ừng lại 12 b.ị c.an

Trong một d.iễn b.iến khá.c, V.iện KSND t.ối cao đã b.an h.ành c.áo tr.ạng tr.uy t.ố 12 b.ị c.an trong vụ c.ông ty VN Pharma về t.ội d.anh buôn bá.n hàng gi.ả là thuốc ch.ữa b.ệnh.

Theo c.áo tr.ạng, c.ông ty VN Pharma được thành lập từ thá.ng 10.2011. Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng, chủ t.ịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc c.ông ty VN Pharma, thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa u.ng th.ư nên bàn với Võ Mạnh Cường, Giám đốc c.ông ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, nhập khẩu thuốc chữa u.ng th.ư là H-Capita 500 mg về VN. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía Canada kh.ông c.ung c.ấp được nên Hùng chỉ đạo nhân viên làm gi.ả cá.c giấy tờ này. K.ết l.uận g.iám đ.ịnh của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500 mg chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc kh.ông rõ nguồn gốc, kém chất lượng, kh.ông được sử dụng làm thuốc ch.ữa b.ệnh cho người.

v.ụ á.n này từng được đưa ra x.ét x.ử, sau đó h.ủy để điều tr.a lại. Trong quá trình này, Cơ qu.an t.ố t.ụng x.á.c định “cá.c chuyên gia và cá.n bộ Cục Quản lý D.ược tham gia th.ẩm đ.ịnh, cấp phép nhập khẩu lô thuốc đã kh.ông làm hết trá.ch nhiệm; bỏ qua cá.c điều kiện để cấp phép nhập khẩu là kh.ông làm tròn trá.ch nhiệm”. V.iện KSND t.ối cao đã y.êu cầu Cơ qu.an điều tr.a kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự về t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng để điều tr.a làm r.õ, nhưng Cơ qu.an điều tr.a chưa th.ực hiện việc kh.ởi t.ố. Tuy nhiên, do thời hạn điều tr.a v.ụ á.n đã hết, Cơ qu.an điều tr.a đã tá.ch h.ồ s.ơ, t.iếp t.ục điều tr.a và việc kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự tại Cục Quản lý D.ược là d.iễn b.iến mới nhất của V.ụ v.iệc này.

liên qu.an s.ai ph.ạm của c.ông ty VN Pharma, Thanh tra Chính phủ đã làm r.õ giá trị tiền thuốc trúng thầu của c.ông ty này bá.n trong cá.c b.ệnh v.iện tại TP.HCM và cá.c s.ai ph.ạm của TP trong việc mua thuốc. k.ết l.uận của Thanh tra Chính phủ ch.o th.ấy VN Pharma hưởng lợi từ bá.n thuốc cho TP.HCM kh.ông qua đấu thầu.
Ngoài ra, UBND TP.HCM kh.ông cho phép cá.c cơ S.ở Y t.ế tự t.ổ ch.ức đấu thầu mua thuốc, chỉ đạo cơ S.ở Y t.ế ký phụ lục gia hạn hợp đồng mua thuốc năm 2012 theo Th.ông tư 10/2007 liên bộ Y tế – Tài chính (hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cá.c cơ S.ở Y t.ế c.ông lập) d.ẫn đ.ến giá nh.óm thuốc generic (thuốc hết hạn bảo hộ được sản xuất theo c.ông thức) mua vào cao hơn bình quân 30% so với giá đấu thầu theo Th.ông tư số 01/2012, g.ây th.iệt h.ại cho quỹ kh.ám ch.ữa b.ệnh và cá.c cơ S.ở Y t.ế… (xem th.ông tin chi tiết trên trang 14 số báo này).

Thái Sơn – Duy Tính, theo Thanh Niên

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Quản lý bằng mã số định danh cá nhân được thực hiện thế nào?

Dự thảo Luật Cư trú mới sẽ bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu thay bằng quản lý t…